Wednesday with 1,558 notes / reblog
mrcheyl:

Drake & Nicki Minaj - Anaconda [x]
Wednesday with 11,475 notes / reblog
Wednesday with 952 notes / reblog
thefirstagreement:

Dizzy Wright
Wednesday with 10,417 notes / reblog
Monday with 6,080 notes / reblog
Monday with 8,897 notes / reblog
Saturday with 8,823 notes / reblog
Saturday with 3,604 notes / reblog
kenyanmade:

Perfect
Friday with 101 notes / reblog
hiphopclassicks:

Mya
Thursday with 18,763 notes / reblog
Thursday with 1,238 notes / reblog
Thursday with 1,328 notes / reblog